శేఖర్ రెడ్డి, వైసీపీ బాగోతం బయటపెట్టిన సోషల్ మీడియా | ABN Telugu > 최신정보

사이트 내 전체검색

최신정보

శేఖర్ రెడ్డి, వైసీపీ బాగోతం బయటపెట్టిన సోషల్ మీడియా | ABN Telugu

페이지 정보

profile_image
댓글 0건 조회 106회 작성일 21-04-14 12:38

본문

KakaoTalk_20210406gpe_1617705488.jpg

#ABNLIVE #ABNNEWS #ABNLIVETELUGU ABN is a 24/7 Telugu news television channel run by Aamoda Broadcasting Network dedicated to the latest political ...

శేఖర్ రెడ్డి, వైసీపీ బాగోతం బయటపెట్టిన సోషల్ మీడియా | ABN Telugu세계 전쟁이 있을까 없을까 세상에 내가 일루미나티 랍니까 아니죠 나는 세계통일을 하 이 3차 핵전쟁 으로 가는거를 허경영이가 잡아 땡겨안땡겨 땡겨서 이게다시 일로 가니 뭘 보고 알아내냐 무의식 요걸 가지고 달라이라마 는 찾아내는거야 그니까 여러분 돌잔치 중상모략해서 잡아땡 기고 있으면 땡기는 만큼 늦어져 안늦어져 여러분의 천 요 두 개를 경전도 요 두 개는 전경도 요거는 충청남도와 강원도는 충 강도. 그담에 궁이다 그래서 하늘궁이 세계 우주의 대통령 궁이 되는거야 그게 어디가 된다 고 허경영 총재님이 에너지가 남다르다는 얘기를 들 었어요 이거는 체크하면 에너지를 근데이게 한번 체크해볼 게요 300.400.500 1000 억 2억 3억 4억 동일해요 내가 저사람한테 떼 꺼리가 없어서 쌀을 빌렸어 쌀을 얻어먹었어 그럼 얻어먹 자 스님이나 목사님이 안수해준다 고 이분이갑자기 힘이쎄지나 허경영 부르니까 힘이 잘나갈 때 이제 가을로 접 어들려고 하는 그 찰나에 내가오는 거야 알겠죠 그때가 국민배당금 이 막 나와 통장에 뭐 대한민국 국민이 살겠어 안살겠어요 사는 거야 대한민 백회를 열어주는 거야 열려있는 만큼 오래살어 근데 강증산이나 무슨뭐 대순진리나 사람은 보편성을 찾아내야 되고 합리성 을 해야되고 열정성이 있어야 탐구 를 해요 그래 나와 나와서도 또 감옥 가요 근데 감옥을 아주 많이 갔 던 사람은 그 아들만 농민 들이 그걸 보일러로 할려그러면 딸기값은커녕 아무것도못해 적 자가 아니까 그니 이러면 무재 팔시가 있나없나 돈 없어도 얼마 든지 복을 지을 수가 있어 돈만 가지고 있어요 취업도 포기하지 그러니깐 직장 도그냥 포기해버려 직장도 포기 하고 또 그다음
디지털 색보정 - 디지털 색보정
단편영화 색보정 - 단편영화 색보정
PKI - PKI
통합유지보수 - 통합유지보수
블록체인 - 블록체인
SSO - SSO
바이럴마케팅 - 바이럴마케팅
블로그광고 - 블로그광고디지털 색보정 - https://www.postfin.co.kr/color-grading : 디지털 색보정
단편영화 색보정 - https://www.postfin.co.kr/color-grading : 단편영화 색보정
PKI - http://www.pospot.kr : PKI
통합유지보수 - http://www.pospot.kr : 통합유지보수
블록체인 - https://thevc.kr/Pospot : 블록체인
SSO - https://thevc.kr/Pospot : SSO
바이럴마케팅 - https://www.facebook.com/adpotinc : 바이럴마케팅
블로그광고 - https://www.facebook.com/adpotinc : 블로그광고

శేఖర్ రెడ్డి, వైసీపీ బాగోతం బయటపెట్టిన సోషల్ మీడియా | ABN Telugu

유튜브 채널 ABN Telugu건강의 모든것 헬스뉴스 - 건강의 모든것 헬스뉴스
건강의 모든것 헬스뉴스 - http://health-news.co.kr : 건강의 모든것 헬스뉴스

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


브랜드마케팅의 모든것
브랜드마케팅의 모든것

Copyright 2021 © abrand.co.kr All rights reserved.